Generalforsamling 28. oktober 2020

På Mellerup Højskoleforenings årlige generalforsamling blev bestyrelsen valgt, så den nu består af Aage Blicher Jepsen (formand), Niels Andersen (næstformand), Holger Lund (kasserer), Mary Jepsen (sekretær) og Hans Henrik Hjermitslev.

Foreningen vil forsat benytte sine midler til at arrangere foredrag og andre kulturelle arrangementer i samarbejde med andre foreninger i Mellerup. Der er ikke aktuelle planer om, at arrangere ugekurser.

Kontingentet er fortsat 100 kr. og betales til Andelskassen på 5974-1062463.

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamling 28. oktober 2020

Referat af generalforsamling

På foreningens ordinære generalforsamling d.28.maj var der under punktet, indkomne forslag. Ansøgning om donation vedr. tildannelse og støbning mm. af buste eller relief forestillende højskoleforstander Jens Bek, da den tidligere buste var blevet udsat for hærværk.

Forslaget var indsendt og blev præsenteret af Ellen Mønsted Larsen på vegne af Mellerup Valgmenigheds bestyrelse. Generalforsamlingens drøftelse mundede ud et forslag: Mellerup Højskoleforening opretter en sikkerhedsstillelse på kr.60.000under forudsætning at der søges fonde og donationer i videst muligt omfang.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Mellerup Højskoleforening mandag d. 17.juni kl.19,30  Præstegården ved Mellerup Valgmenighed.

Dagsorden.

1. Afstemning om forslag fremsat på generalforsamling d.28.maj. 2. eventuelt.

Mellerup d.30.maj 2019.

På bestyrelsens vegne

Aage Blicher Jepsen.

Referat ekstraordinær generalforsamling Mellerup Højskoleforening 17.juni 2019.

Dagsorden, punkt 1. der blev afholdt skriftlig afstemning.

Alle afgivne stemmer svarede JA

Forslaget hermed godkendt.

Punkt 2 : intet at bemærke.

Referent: Aage Blicher Jepsen.

Mellerup d, 18, juni 2019.

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Referat af generalforsamling

Generalforsamling 28. maj 2019, kl. 19.30

Mellerup Højskoleforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 28. maj 2019.kl.19,30 i præstegården ved Mellerup Valgmenighed.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag:

Der er fremsendt forslag til vedtægtsændring

  • 5.Stk 1 ændres til : Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Stk 2 ændres til : — afgår med skiftevis to og tre medlemmer.
  1.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: På valg til bestyrelsen er: Holger Lund, Benedicte Hammer Præstholm, Aage Blicher Jepsen, Nanna Kinch.
  1. Valg af revisor.
  2. Eventuelt.                

 Kontingent 100 kr. betales på konto 5974-1062463. Husk at angive navn. Kan evt. betales kontant inden generalforsamlingens begyndelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamling 28. maj 2019, kl. 19.30